EKOCENTRUM RADHOŠŤ

PŘÍRODA S DĚTMI A PRO DĚTI

Jedním ze základních prvků komunikace s veřejností jsou Ekocentra ČSOP, která jsou zřizována základními organizacemi, zájmovými nebo regionálními sdruženími ČSOP. Jejich posláním je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Činnost ekocenter je zaměřena především na veřejnost mimo ČSOP.

Mezi hlavní činnosti ekocenter patří spolupráce se školami, organizace akcí pro veřejnost, pořádání soutěží a exkurzí, vydávání publikací a materiálů, ekoporadenství, spolupráce se státní správou a samosprávou aj.

Těm ekocentrům ČSOP, jejichž činnost se vyznačuje určitou kvalitou je každoročně udělováno osvědčení o splnění kritérií pro akreditované ekocentrum. 

Ekocentrum Radhošť poskytuje mnoha cílovým skupinám široký rozsah služeb v oblasti životního prostředí. Organizuje environmentální programy pro mimoškolní a školní mládež. Formy programů jsou velmi rozmanité - ekologické výukové programy, terénní programy, školní ekologické projekty, exkurze apod.

Vzdělává a informuje pedagogické pracovníky, informuje a vzdělává také veřejnost, pracovníky státní správy i komerčního sektoru v mnoha oblastech životního prostředí (úspory energie, dotační programy...). Pořádá pro ně semináře, exkurze, informační akce - stánky, vydává publikace.

                                                      Prostory EKOCENTRA RADHOŠŤ

      Více o ekocentrech ČSOP a jejich aktivitách najdete na webových stránkách www.csop.cz 

                                       SÍDLO EKOCENTRA RADHOŠŤ A MOP LEDŇÁČCI