Managament v PP POSKLA

08.09.2023

V současné době provádíme managamentové práce na PP Poskla. Pomáhají nám členové ZO ČSOP RADHOŠŤ i děti z oddílu MOP Ledňáčci.

Flóra a vegetace: Mezofilní louka (Poskla I.) s převažujícími společenstvy podsvazu Calthenion rozkvétá počátkem léta několika stovkami rostlin mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus). Hojný je také prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), hadí mord nízký (Scorzonera humilis) nebo čertkus luční (Succisa pratensis), vzácně se zde vyskytuje také prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica). 

Fauna: Inventarizační průzkum bezobratlých nebyl dosud proveden. Vlhká stanoviště osídlují obojživelníci jako mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporaria) a kuňka žlutobřichá (Bombina variegata). Všechny tři plochy jsou součástí pestré kulturní krajiny s loukami, pastvinami a podhorskými lesy. Žijí na nich běžné i vzácnější druhy obratlovců, např. ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), užovka obojková (Natrix natrix), zmije obecná (Vipera berus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), datel černý (Dryocopus martius) a veverka obecná (Sciurus vulgaris).

Management, ohrožení: Vlhká loučka (Poskla I.) byla až do počátku 70. let 20. stol. malovýrobně využívána jako jednosečná louka. Od roku 1976 se zde datují asanační zásahy ochrany přírody spočívající v likvidaci náletových dřevin. Rašelinná louka (Poskla II.) sloužila až do 80. let extenzivní malovýrobě ke sklizni píce. Třetí plocha (Poskla III.) byla až do konce 60. let 20. stol. spolkovou pastvinou, následně zůstala ležet ladem. Od roku 1994 se datuje soustavná péče o celé chráněné území spočívající v odstraňování náletu a pravidelném kosení koncem léta. Tato činnost má zřetelně pozitivní dopad na výskyt vzácných a ohrožených druhů.

Více informací o PP Poskla najdete ZDE !