Ochrana čolka velkého na Rožnovsku

30.04.2018

Čolek velký (Triturus cristatus) je jediným kriticky ohroženým živočichem z 10 druhů obojživelníků, kteří se nacházejí v Rožnově, nebo v jeho blízkém okolí. Protože se výskyt tohoto druhu opírá pouze o náhodné a občasné zjištění, snažili jsme se podrobněji zmapovat jeho populaci.

Mapováním a ochranou obojživelníků se naše ZO zabývá od jejího vzniku, od roku 1994. Zjištěných 10 druhů obojživelníků , které se na území města Rožnova vyskytují, je toho dokladem . Jediným druhem, který není na seznamu ohrožených druhů je skokan hnědý. Je zároveň nejčastěji se vyskytujícím obojživelníkem Rožnova. Podstatně vzácnější je skokan štíhlý, jehož výskyt byl potvrzen jen z několika lokalit a stejně jako ropucha zelená jsou dokladem pronikání teplomilných druhů na území Rožnova. Ve volné krajině se vyskytuje ještě ropucha obecná, mělké kaluže obývá kuňka žlutobřichá. Na známých lokalitách se vyskytuje rosnička zelená. Z ocasatých obojživelníků je to mlok skvrnitý, čolek obecný, čolek horský a také samozřejmě čolek velký, kterému jsme věnovali většinu času při našich průzkumech.

S radostí teď můžeme konstatovat, že se nám podařilo potvrdit výskyt kriticky ohroženého druhu čolka velkého na Rožnovsku. Popsali jsme celkem 5 lokalit výskytu a provedli fotodokumentaci. Vzhledem ke skutečnosti, že se výskyt čolka velkého potvrdil na lokalitách od Rožnova pod Radhoštěm až po obec Vidče, domníváme se, že je nutné v příštích letech průzkum zdokonalit (rozbory vody, podrobnější zmapování stavu populace apod.) a rozšířit ho o ještě další území.

Michal Šulgan

pedagog volného času a předseda ZO ČSOP Radhošť

FOTO: Michal Šulgan